Footer – Top

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม
คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว, ต.สุเทพ, อ.เมือง,
จ.เชียงใหม่, 50200, ประเทศไทย

18.80164, 98.95668

www.rcqt.science.cmu.ac.th

ห้องปฏิบัติการทัศนศาสตร์เชิงอะตอมควอนตัม
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว, ต.สุเทพ, อ.เมือง,
จ.เชียงใหม่, 50200, ประเทศไทย

18.80164, 98.95668

www.qaocmu.org