Slide Center of Excellence in Quantum Technology

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์

Img_1

เกี่ยวกับเรา

พวกเราคือเหล่านักวิทยาศาสตร์และวิศวกรควอนตัมที่ทํางานอย่างแข็งขันด้วยมีความเชื่อมันว่าระเบียบวิธีเชิงควอนตัมนั้นจะเป็นรากฐานสําคัญต่อเทคโนโลยีของโลกปัจจุบัน พวกเรามีความพร้อมด้วยองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการควอนตัมในการจัดการโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่มีเพียงเครื่องมือควอนตัมเท่านั้นที่จะสามารถสัมฤทธิผลได้พวกเรามุ่งมั่นที่จะทําให้ควอนตัมเทคโนโลยีถูกนําไปใช้งานอย่างเกิดประโยชน์และทั่วถึงแก่ทุกคน ทางเรายินดีที่จะร่วมงานกับทุกท่านที่สนใจในเทคโนโลยีควอนตัมและปรารถนาที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายควอนตัมของเราที่กําลังขยายตัวครอบคลุมการค้นคว้าวิจัยและพัฒนารอบด้านทั้งเชิงทฤษฎีตลอดจนวิศวกรรมศาสตร์ของเทคโนโลยีควอนตัม

งานวิจัยที่มุ่งเน้น

งานวิจัยที่มุ่งเน้นที่ศูนย์วิจัยควอนตัม อาคารปฎิบัติการกลาง

เรามุ่งเน้นที่จะสํารวจค้นคว้าปรากฏการณ์ควอนตัมอันน่าพิศวงและนําผลจากองค์ความรู้ใหม่นั้นมาทําให้เกิดประโยชน์เป็นเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อที่จะสรรค์สร้างวิทยาการที่ล้ำหน้าด้วยหัวใจสําคัญของงานวิจัยคือควอนตัมเทคโนโลยี เราจึงสนใจเป็นพิเศษที่จะดําเนินงานวิจัย ผ่านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเพื่อที่งานวิจัยผ่านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเพื่อที่งานวิจัยของเราจะได้ถูกนําไปใช้งานได้จริงตรงตามความต้องการของผู้ร่วมลงทุน

ในเวลานี้เรามีการดําเนินงานวิจัยโดยใช้ฐานจากเทคโนโลยีของอะตอมเย็นเพื่อนําไปสู่การวัดค่าที่มีความไว การสร้างโมเดลและการคํานวณเชิงควอนตัมรวมไปถึงวิทยาศาสตร์แนวใหม่ นอกจากนี้เรายังได้นําควอนตัมไปประยุกต์ในงานชีวการแพทย์และเซนเซอร์สถานะของแข็งขั้นสูง

ห้องปฎิบัติการที่กำลังดําเนินงานวิจัยอยู่ในปัจจุบันที่ ศูนย์วิจัยควอนตัม ได้แก่

1.ห้องควอนตัมอะตอมทัศนศาสตร์

  • เครื่องวัดความเร่งจากแรงโน้มถ่วงด้วยอะตอม
  • เครื่องวัดสนามแม่เหล็กเชิงอะตอม
  • การสร้างโมเดลเชิงควอนตัม
  • วิศวกรรมศาสตร์ฮามิลโทเนียน
  • สสารควบแน่นโบส-ไอสไตน์
  • ควอนตัมแอนนีลเลอร์

2.ห้องควอนตัมการแพทย์

  • ซิลิคอนนาโนชีวฟิสิกส์
  • เลเซอร์ประยุกต์สําหรับการแพทย์
  • เซนเซอร์สถานะของแข็งขั้นสูง
Img_2
Img_4