โอกาสทางธุรกิจ

บริษัท ล็อคบล็อก จํากัด

บริษัท ล็อคบล็อก จํากัด เติบโตมาจากงานวิจัยขันสูงที่ ได้ดําเนินการ ณ ศูนย์วิจัยควอนตัมเทคโนโลยีแหง่ แรกของประเทศไทย ในฐานะองค์กรธุรกิจภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรามุ่งมั่นที่จะก้าวทันยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสร้างตลาด (disruptive technology) ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการอยู่รอดของโลกธุรกิจ

ผลิตภัณฑของเรานําส่ง “เทคโนโลยีควอนตัม” (quantum technology) เพื่อผลักดันให้ธุรกิจของคุณล้ำหน้าคู่แข่งโดยการกำหนดทิศทางของธุรกิจ (strategic) ด้วยการบริหารจัดการนวัตกรรม พลิกโฉมธุรกิจของคุณให้มีผลกำไรที่เพิมขึ้น, มีประสิทธิภาพต้นทุน มีความรวดเร็วอย่างไร้ขีดจำกัด รวมทั้งสร้างความแตก ต่างเพื่อกรุยทางสูความเป็นผูน้ำทางธุรกิจ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันธุรกิจของคุณดังนี้

อุปกรณ์ชิ้นส่วนควอนตัม

อุปกรณ์ชิ้นส่วนควอนตัม สามารถนําไปประกอบเป็นอุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์, เครื่่องใช้กลไกในเชิงอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้ในการทดลองเชิงวิจัยหรือการศึกษา ได้ตามความประสงค์

อุปกรณ์และสิทธิบัตรควอนตัม

อุปกรณ์และสิทธิบัตรควอนตัมเหมาะสำหรับองค์กรที่มีความพร้อมในการนําสิทธิบัตรและต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ไปพัฒนาต่อเชิงอุตสาหกรรม เช่นการทำการตลาด, การขายสินค้าและการบริการหลังการขาย